Zpracováváte osobní údaje?


„Zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Pamatujte, že existuje tzv. zvláštní kategorie osobních údajů (dosud v české právní úpravě označované jako citlivé údaje), jejichž zpracováním by mohla vzniknout závažná rizika pro základní práva a svobody: zejména osobní údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, o národnosti, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Mějte na paměti životní cyklus osobních údajů:

  Nejprve musíte požádat o souhlas, bez souhlasu nemůžete postoupit dál. Souhlas nepotřebujete jen v případech vymezených v článku 6 odst. 1 GDPR.

  Souhlas je platný pouze pro přesně určený časový rámec správce a zpracovatele.

  V případě, že o to subjekt požádá, je třeba údaje odstranit, tento krok evidovat a být schopen doložit, že k němu došlo.

Zpracováváte osobní údaje?