Zpracujte analýzu rizik


Máte zpracovaný seznam nových povinností plynoucích z GDPR. Porovnejte tyto nové povinnosti se stávajícím interním systémem a vyhodnoťte, kde jsou rizikové oblasti.

Analýza rizik by měla obsahovat alespoň následující prvky:

 1. Popis posuzované aktivity – definice, účel, charakteristika

 2. Klasifikace rizika (nízké / střední / vysoké)
  • Vysoké riziko zakládá např. povinnost provést hodnocení dopadů na ochranu os. údajů (DPIA, dle článku 35 GDPR) nebo povinnost předchozí konzultace s dozorovým úřadem (dle článku 36 GDPR).
  • Vysoce rizikovým je např. zpracování, které využívá nových technologií a kde je pro subjekt údajů obtížné uplatnit svá práva.
  • Nízké riziko naopak připouští některé výjimky z povinností, např. z povinnosti ohlašovat porušení zabezpečení dozorovému úřadu (dle článku 33 GDPR).

 3. Pravděpodobnost vzniku škody
  • Pravděpodobnost stoupá např. s počtem osob zapojených do zpracování osobních údajů a se zapojením třetích stran, pravděpodobnost může zvýšit také historie předchozích incidentů, kdy ke vzniku škody došlo.

 4. Klasifikace možné škody (malá / střední / velká)
  • Závažnost možné škody je dána zejména mírou citlivosti údajů, objemem zpracovaných osobních údajů, mírou zranitelnosti dotyčné osoby nebo mírou dopadu na ekonomické a společenské poměry dotyčné osoby.

 5. Typizace škody
  • a. Materiální (např. škoda na majetku zneužitím platebních údajů)
  • b. Nemateriální (např. poškození dobrého jména, zneužití identity)
  • c. Společenská (např. diskriminace)

 6. Identifikace případného sektorově-specifického rizika
  • a. Hodnocení vztahu rizika a přínosu zpracování osobních údajů
  • b. Přínos organizaci (např. možnost implementovat řešení)
  • c. Přínos společnosti (např. veřejný zájem)
  • d. Přínos jednotlivci (např. možnost čerpat požadovanou službu)

 7. Posouzení případných globálních souvislostí v případě nadnárodních společností